درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه بیست و هشتم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۲۸
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا