درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه سی و یکم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۳۱
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا