درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه سوم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 3
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/06/19
استاد: نجفی بستان  حفظه الله