درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه سوم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۳
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا