درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه سی و پنجم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 35
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/08/17
استاد: نجفی بستان  حفظه الله