درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه سی و هشتم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 38
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/08/20
استاد: نجفی بستان  حفظه الله