درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه سی و هشتم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۳۸
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا