درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه سی و نهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:39

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/08/21
استاد: نجفی بستان  حفظه الله