درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه چهلم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:40

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/08/24
استاد: نجفی بستان  حفظه الله