درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه چهل و یکم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:42

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/08/27
استاد: نجفی بستان  حفظه الله