درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه چهل و چهارم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:44

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/09/01
استاد: نجفی بستان  حفظه الله