درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه چهل و چهارم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:۴۴

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا