درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه چهارم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 4
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/06/22
استاد: نجفی بستان  حفظه الله