درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه چهارم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۴
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا