درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه چهل و پنجم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:45

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/09/03
استاد: نجفی بستان  حفظه الله