درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه چهل و پنجم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:۴۵

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا