درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه چهل و ششم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:۴۶

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا