درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه چهل و ششم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:46

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/09/04
استاد: نجفی بستان  حفظه الله