درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه چهل و هفتم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:47

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/09/05
استاد: نجفی بستان  حفظه الله