درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه چهل و هشتم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:48

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/09/08
استاد: نجفی بستان  حفظه الله