درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه چهل و هشتم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:۴۸

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا