درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه چهل و نهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:49

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/09/09
استاد: نجفی بستان  حفظه الله