درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه چهل و نهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:۴۹

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا