درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه پنجاه

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:۵۰

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا