درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه پنجاه

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:50

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/09/10
استاد: نجفی بستان  حفظه الله