درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه پنجاه و یکم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:51

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/09/11
استاد: نجفی بستان  حفظه الله