درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه پنجاه و یکم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:۵۱

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا