درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه پنجاه و دوم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:52

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/09/12
استاد: نجفی بستان  حفظه الله