درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه پنجاه و چهارم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:54

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/09/16
استاد: نجفی بستان  حفظه الله