درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه پنجاه و چهارم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:۵۴

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا