درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه پنجم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 5
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/06/23
استاد: نجفی بستان  حفظه الله