درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه پنجم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۵
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا