درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه پنجاه و پنجم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:55

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/09/17
استاد: نجفی بستان  حفظه الله