درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه پنجاه و پنجم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:۵۵

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا