درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه پنجاه و ششم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه56

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/09/17
استاد: نجفی بستان  حفظه الله