درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه پنجاه و هشتم

درس: خارج فقه اجاره 

حلسه: 58

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/09/22
استاد: نجفی بستان  حفظه الله