درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه پنجاه و هشتم

درس: خارج فقه اجاره 

حلسه: ۵۸

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا