درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه ششم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۶
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا