درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه ششم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 6
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/06/24
استاد: نجفی بستان  حفظه الله