درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه ششم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۷
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا