درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه ششم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۸
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا