درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه نهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 9
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/06/29
استاد: نجفی بستان  حفظه الله