درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه نهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۹
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا