درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه اول

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 1
موضوع:خارج فقه اجاره  الفقه 

تاریخ: 1399/06/17
استاد: نجفی بستان  حفظه الله