درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه اول

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۱
موضوع:خارج فقه اجاره  الفقه 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا