درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه بیستم و یکم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۲۱
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا