درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه بیستم و دوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 22
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/08/05
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله