درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه بیستم و سوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۲۳
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا