درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه بیستم و سوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 23
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/08/06
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله