درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه بیستم و چهارم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 24
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/08/10
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله