درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه بیستم و چهارم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۲۴
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا