درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه بیستم و پنجم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 25
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/08/11
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله