درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه بیستم و پنجم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۲۵
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا