درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه بیست و ششم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 26
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/08/12
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله