درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه بیست و هشتم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۲۸
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا