درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه بیست و هشتم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 28
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/08/18
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله