درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه دوازدهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 12
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/07/06
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله