درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه دوازدهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۱۲
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا