درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 3
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/06/18
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله