درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سی و هشتم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 38
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/09/08
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله