درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سی و یکم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 31
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/08/24
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله