درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سی و دوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 32
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/08/27
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله