درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سی و دوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۳۲
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا