درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سی و چهارم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۳۴
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا