درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سی و چهارم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 34
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/09/01
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله