درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سی و پنجم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۳۵
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا