درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سی و پنجم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 35
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/09/02
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله