درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سی و ششم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 36
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/09/03
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله