درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سی و ششم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۳۶
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا