درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سی و هفتم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۳۷
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا