درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سی و هفتم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 37
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/09/04
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله