درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سیزدهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 13
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/07/08
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله