درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه ششم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 6
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/06/25
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله