درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه شصت و یکم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 61
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/11/04
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله