درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه شصت و دوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 62
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/11/06
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله