درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه شصت و سوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 63
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/11/07
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله