درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه شصت و پنجم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 65
موضوع: درس خارج فقه تربیت

تاریخ: 1399/11/13
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله